Tiểu Sử Tổ Sư Viên Ngộ

Đăng lúc: Thứ ba - 06/04/2010 14:48
"Đại Nam Nhất Thống Chí " có ghi rỏ sự tích của một vị Cao Tăng đã trường tọa (ngồi thiền) suốt mười năm, rồi sau đó Ngài tuyệt thủy (không uống nước) suốt 49 ngày, trước khi viên tịch.

Vò Cao Taêng aáy queâ quaùn ôû Phöôùc Loäc, nay thuoäc veà huyeän Caàn Giuoäc tænh Long An. Teân thaät cuûa Ngaøi laø Nguyeãn Ngoïc Ngoä (töùc Doùt), phaùp danh laø Vieân Ngoä, giôùi bình daân thöôøng goïi laø oâng Taêng Ngoä, laø con cuûa oâng Nguyeãn Ngoïc Bình vaø baø Traø Thò Hueä.

Hoài 17 tuoåi, oâng Taêng Ngoä naèm chieâm bao thaáy ñöùc Nhö Lai hieän giöõa toøa sen. Saùng hoâm sau, oâng ñeán trình vôùi cha meï:

“Xin song thaân cho pheùp con phaùt nguyeän xuaát gia”.

Thaân phuï oâng voán laø ngöôøi nghieâm khaéc, beøn chaát vaán lyù do. OÂng Taêng Ngoä trình baøy giaác chieâm bao maàu nhieäm noï tröôùc thaùi ñoä bình thaûn cuûa ngöôøi cha. OÂng khoùc loùc:

- Cha nôõ loøng naøo caûn ngaên böôùc ñöôøng tu taâm döôõng taùnh cuûa con? Con theà döùt moïi lieân heä vôùi coõi tuïc, nghe theo tieáng goïi Ñaáng Ñaïi Töø Bi.

Cha suy nghó hoài laâu roài noùi gioïng nghieâm trang:

- Neáu con traû lôøi ñöôïc nhöõng caàu hoûi sau ñaây thì cha saün saøng giuùp con ñöôïc toaïi nguyeän.

- Nghe qua oâng Taêng Ngoä, nöûa möøng nöûa lo, vôùi thaùi ñoä khieâm toán, oâng thöa:

- Con chöa hoïc kinh keä, laøm sao traû lôøi thoâng suoát ñöôïc. Cuùi xin cha ñöøng ñaët ra nhöõng caâu hoûi quaù cao sieâu veà giaùo lyù.

- Cha mæm cöôøi ung dung môû goùi thuoác, xeù giaáy vaán moät ñieáu, ngaäm vaøo mieäng hoài laâu môùi ruùt ra noùi:

- Naøy con! Ta nghe Ñöùc Phaät daïy: “Nhöùt Thieát Khoâng Hö”, töùc töø boû moïi caûm giaùc traàn tuïc cuûa theå xaùc phaûi vaäy khoâng?

- Quaù möøng rôõ, oâng Taêng Ngoä thaáy caâu traû lôøi cuûa oâng quaù deã:

- Thöa cha lôøi cha nghe raát ñuùng.

- Con muoán tröø boû loøng traàn, theo Phaät phaûi vaäy khoâng? Suy nghó kyû roài traû lôøi.

- OÂng Taêng Ngoä noùi gioïng cöông quyeát:

- Daï,ï con theà theo Phaät.

- Cha noùi roõ töøng tieáng:

- Con haõy chöùng minh ñieàu aáy cho cha thaáy, Cha chæ ngaïi cho con thieáu nghò löïc, tu nöûa chöøng roài boû dôõ dang hoaëc mang nhieàu taät xaáu laøm oâ ueá cöûa thieàn. Con haõy vaøo trong beáp laáy tay caàm moät cuïc than löûa chaùy ñoû, ñem tôùi ñaây cho cha moài thuoác huùt thöû xem naøo?

- Tuaân lôøi, oâng Ngoä chaïy vaøo beáp boû than vaøo loøng baøn tay roài töø töø ñem daâng tröôùc maët cha:

- Con ñaõ laøm ñieàu cha daïy khi naûy, môøi cha ñoát thuoác.

- Khoâng nhöõng rieâng ngöôøi cha maø caû gia ñình, meï vaø anh em ruoät ñeàu thaùn phuïc. Than chaùy ñoû, ñoát phoàng da, chaùy thòt, tuy nhieân, saéc maët oâng Taêng Ngoä chaúng chuùt bieán ñoåi.

- Noãi ngaïc nhieân, hoái haän khieán ngöôøi cha hoaûng hoát:

- Thoâi ñuû roài! Con cöù quaêng boû cuïc than aáy, döøng haønh xaùc cha ñau loøng laém!

- OÂng Taêng Ngoä quyø xuoáng:

- Nhöng cha cho pheùp con phaùt nguyeän xuaát gia chöa?

- Cha ñoàng yù roài kia maø!

- Noùi xong, cha röng röng nöôùc maét, ñöa tay ñôõ con ñöùng daäy.

- Cuïc than löûa vaãn chaùy ñoû, oâng Taêng Ngoä noùi theâm:

- Con chæ baèng loøng ñi khi naøo cha meï, vaø caùc anh vui veû.

- Cha noùi nhanh:

- Ñöôïc roài con haõy tuaân lònh cha laàn choùt: quaêng cuïc than löûa laäp töùc.

- Taêng Ngoä laøm y theo lôøi cha. Hoâm sau, oâng ñeán Chuøa Vónh Quang baét ñaàu theá phaùt, hoïc kinh laøm coâng quaû.

- Hoøa thöôïng Chuøa Vónh Quang laáy laøm aùi moä ngöôøi tieåu Taêng ñaày thaønh taâm aáy. Moãi ngaøy oâng Taêng Ngoä chæ duøng Ngoï phaïn (aên moät böõa tröa maø thoâi!)

Baáy giôø, vuøng Caàn Giuoäc töø Tröôøng Bình ñeán Myõ Loäc caây coái um tuøm, coïp ôû röøng saùt thöôøng xuaát hieän khuaáy roái thaäp phöông baù taùnh trong vieäc caøy caáy hoaëc mua baùn tôùi lui. Ngaøy raèm, ngaøy ba möôi haøng Phaät töû raát e ngaïi, chöa daùm ñi chuøa daâng höông leã Phaät e bò oâng Ba möôi ñoùn ñöôøng.

OÂng Taêng Ngoä quyø tröôùc Phaät ñaøi, phaùt taâm theà nguyeän:

Caàu xin Ñöùc Nhö Lai phoø hoä cho con ñaày ñuû söùc khoûe ñeå baét caàu, ñaép loä.

Roài ñích thaân oâng xung phong ñoán caây, chaët gai ñaép hai con ñöôøng ñi töø xoùm ñeán Chuøa Vónh Quang.

Luùc ban ñaàu, tuy aùi moä oâng, nhöng tuyeät nhieân chöa moät ai daùm noi göông. Daân trong xoùm mang cuoác, xeûn nhöng hoï chæ nuùp sau löng nhaø Sö maø hoï cho raèng quaù lieàu lónh! Hôn nöõa, hoï chöa tin töôûng vì hoï bieát raønh dó vaõng cuûa oâng Taêng Ngoä: Hoài naøo tôùi giôø, oâng chöa töøng hoïc voõ ngheä vôùi ai caû.

- Hoâm aáy oâng Taêng Ngoä lui cui chaët caây boãng coù ngöôøi baùo tin:

- OÂng Ba Möôi kìa! Xin Thaày mau aån traùnh. OÂng Ba Möôi ñi xaêm xaêm veà höôùng cuûa chuùng toâi vaø cuûa Thaày kìa! Chaïy troán mau.

- OÂng Taêng Ngoä hoûi nhanh:

- Chaéc khoâng? Ñöøng laøm naùo ñoäng!

- Sao khoâng chaéc? OÅng ñaõ tôùi meù raïch. Chuùng toâi chaïy ñaây neø, ôû ñaây ruûi beà gì Thaày xem.

Tröôùc tình theá khoù xöû aáy, oâng Taêng Ngoä cau maøy, bieát raèng neáu mình chaïy troán thò moïi coâng vieäc baét caàu boài loä seõ bò boû dôû, töø raøy veà sau khoâng ai daùm phuï löïc vôùi oâng nöõa.

Lau saäy chuyeån ñoäng, baùo hieäu con hoå ñang tieán veà phía coù ngöôøi.

Tuy hoaûng hoát sôï cheát, nhöng caùc ngöôøi boài loä khi naûy chöa ñaønh loøng rôøi boû ngöôøi Thaày can ñaûm. Hoï ñöùng taäp trung sau löng Thaày chöøng möôøi böôùc, trong tay caàm saün caùc duïng cuï ñeà phoøng moïi baát traéc.

Ñeán tröôùc maët oâng Taêng Ngoä, con hoå döøng laïi, nhìn daùo daùc, le löôõi.

Tin töôûng söï phuø hoä cuûa Ñaáng Chí Toân, oâng Taêng Ngoä beøn chaép tay maø nieäm to:

- Nam moâ A Di Ñaø Phaät.

Con hoå ngaång ñaàu, trôïn maét roài cuùi maët roáng to:

Caø…um! Caø …um!

OÂng noùi lôùn tieáng:

- Ta laø keû tu haønh, nguyeän suoát ñôøi laøm coâng quaû hy sinh cho thaäp phöông baù taùnh. Moãi ngaøy ta chæ aên moät böõa tröa, söùc cuûa ta yeáu laém. Neáu bieát nghe lôøi can giaùn cuûa ta thì saùng mai höông chöùc laøng Tröôøng Bình cuùng cho ngöôi moät caùi ñaàu lôïn.

Maáy ngöôøi ñöùng phía sau löng Thaày caûm thaáy phaán khôûi tinh thaàn. Hoï dö hieåu: Neáu muoán gaây chuyeän thì oâng Ba Möôi ñaõ laøm döõ töï naûy giôø roài!

Coù leõ con hoå ñöùng tröôùc maët oâng Taêng Ngoä thuoäc vaøo loaïi linh vaät coù caên tu neân nghe ñöôïc chuùt ít tieáng noùi cuûa con ngöôøi. Khoâng boû dôû dòp may, hoï reo leân thaät to, coá yù laøm cho hoå hoaûng sôï. Ñoàng thôøi, hoï giô leân taát caû duïng cuï ñeå laøm aùp löïc:

Hay laém ngaøy mai oâng hoå cöù tôùi ñình laøng maø höôûng leã taï ôn. Baèng öông ngaïnh thì chuùng toâi baát dung tha!

Con hoå quay mình chaïy trôû veà röøng, maát daïng.

Sau traän gaëp gôõ aáy, uy tín cuûa oâng Taêng Ngoä leân cao, daân trong vuøng ñöa ra nhieàu giaû thuyeát ñöôïm maøu thaàn bí:

Chaéc Thaày luyeän nhaõn quang neân khuaát phuïc ñöôïc con maûnh thuù !

Nhöng oâng bình thaûn ñaùp:

- Nhaõn quang cuûa baàn ñaïo cuõng nhö muoân ngaøn sanh linh khaùc vaäy thoâi. Baàn ñaïo taï ôn Ñaáng Chí Toân, haèng giuùp cho baàn ñaïo vaø baù taùnh ñaày ñuû söùc khoûe ñeå duõng maõnh tinh taán. Ñoù laø ñieàm Ñaáng Chí Toân giuùp Chuøa Lan Nhaõ ñoâng ñaûo khaùch thaäp phöông.

Töø ñaáy, daân laøng saün saøng giuùp söùc nhau söûa sang caàu loä vôùi ñieàu kieän laø oâng Taêng Ngoä phaûi coù maët ñeå öùng phoù vôùi chuùa Sôn Laâm.

Laàn noï, moät oâng hoå xuaát hieän, nhìn daùo daùc ñi tôùi lui.

OÂng Taêng Ngoä khuyeân giaûi:

- Baø con haõy traàm tænh laøm vieäc nhö thöôøng nghe! Toâi xem döôøng nhö sau löng oâng Hoå naày coøn ñoâi ba oâng khaùc nöõa….

Ai naáy döøng tay, taâm trí boái roái, oâng Taêng noùi nhanh, gioïng vui töôi:

- Maáy oâng mang ñeán moät con nai tô…..

Ñuùng nhö söï döï ñoaùn, ba oâng Coïp ñi tôùi chaäm chaïp, oâng ñi sau choùt coõng treân vai moät con nai. Ñeán tröôùc maët oâng Taêng, ba oâng coïp roáng leân.

OÂng Taêng gaät ñaàu:

Ñöôïc laém, thoâi töø raøy veà sau caùc ngöôi ñöøng beùn maûng tôùi ñaây nöõa maø…raày raø! Daân trong laøng naøo thieáu thöùc aên maø caùc ngöôi baän taâm.

Baày coïp cuùi ñaàu, ruùt lui, ñeå con nai laïi.

Ai naáy hoø reo hoan hyû, coù ngöôøi quaù laïc quan vaø noùi nhanh neân queân suy nghó:

- Leã vaät aáy xin nhöôøng laïi cho Thaày.

Ngöôøi khaùc ñính chính laïi:

- Ñöøng noùi baäy. Thaày khoâng aên maën nhö chuùng ta. Phaûi mau xin loãi keûo Thaày phieàn.

OÂng Taêng ñaùp:

- Thoâi! Ta cöù tieáp tuïc laøm vieäc ñöøng ñeå maát thì giôø maø caõi vaõ. Baàn ñaïo xin nhöôøng phaàn aáy cho anh em coù maët hoâm nay. Ñieàu quan troïng laø chuùng ta, daàu tu taïi gia hay xuaát gia ñeàu neân noi göông kieân nhaãn cuûa Toå Sö Boà Ñeà Ñaït Ma. Xöa kia, ñöùc Toå Sö ngoài thieàn, quay maët vaøo vaùch ñaù. Laâu ngaøy chaày thaùng, ñaù cuõng lay ñoäng, gaät ñaàu khi nghe Thaày khaán nguyeän. Haø huoáng chi ngaøy nay loaïi hoå baùo höõu tri, höõu giaùc.

Vaøi thaùng sau loä ñaép xong, tuy thænh thoaûng chuùa Sôn Laâm coøn beùn maûng thaêm chöøng moät caùch thaân thieän.

Söû cheùp roõ chi tieát: loä phía Nam daøi 200 tröôïng, con ñöôøng veà phaùi Taây daøi hôn 250 tröôïng.

Thaáy tinh thaàn moä ñaïo cuûa Phaät töû ngaøy caøng leân cao, “naêm Gia Long thöù 7, oâng Taêng Ngoä xin phaùp Hoøa Thöôïng Chuøa Vónh Quang ñeán Raïch Thanh Ba (nay laø xaõ Myõ Loäc – huyeän Caàn Giuoäc) laäp ngoâi chuøa khaùc teân laø Chuøa Lan Nhöôïc (Nhaõ)”.

Chuøa caát gaàn xong, oâng keâu goïi khaùch thaäp phöông goùp cuûa ñeå ñuùc töôïng Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt.

Theo lôøi keâu goïi cuûa oâng Taêng Ngoä, haøng Phaät töû toaøn huyeän Phöôùc Loäc tích cöïc goùp cuûa ñeå Chuøa Lan Nhaõ coù moät töôïng Phaät xöùng ñaùng.

Hoï goùp taát caû maâm thau, noài ñoàng vaø lö ñoàng. Vaøi ngöôøi toû veû hoaøi nghi:

Chaát thau, chaát ñoàng ñaõ bò oâ ueá sôï e Phaät khoâng chöùng minh cho.

OÂng Taêng Ngoä môøi Hoøa thöôïng Chuøa Vónh Quang ñeán, Hoøa Thöôïng chæ giaùo:

Xin Baù taùnh ñöøng ngaïi, neáu ta thænh nhöõng coát Phaät ñaõ ñuùc saün thò laøm sao baûo ñaûm raèng noù tinh khieát hôn! Chaúng qua laø do loøng thaønh cuûa moïi ngöôøi. Phaät phaùp khoâng bao giôø caâu neä tieåu tieát aáy. Hoâm naøo ñuùc töôïng, baàn ñaïo seõ ñích thaân ñeán laøm leã.

Sau khi choïn ngaøy laønh thaùng toát, Chuøa Lan Nhaõ cöû haønh leã ñuùc töôïng Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt.

Thôï ñuùc töôïng laø moät ngöôøi raát saønh veà kyû thuaät, giaøu kinh nghieäm, röôùc töø Qui Nhôn ñeán.

Gaàn ñeán luùc roùt ñoàng vaøo khuoân, quang caûnh thaät caûm ñoäng. Haøng traêm ngöôøi chaép tay nieäm Phaät khoâng ngôùt caâu: “Nam Moâ Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt”, ñoàng thôøi hoï thaûy vaøo loø naøo laø voøng, xuyeán baèng vaøng, vôùi hy voïng ñeå daønh phöôùc ñöùc cho kieáp sau.

Buoåi leã maõn, ai naáy ra veà. Chôø ñuùng ba hoâm, ngöôøi thôï ñuùc thaùo khuoân, xem kyû pho töôïng.

Ñoät nhieân, anh thôï bieán saéc chaïy taát taû vaøo haäu lieâu, trình vôùi oâng Taêng Ngoä:

Baïch Thaày con sôï quaù!

Chuyeän chi anh cöù noùi?

Anh thôï ngaäp ngöøng:

Coù leõ con khoâng ôû ñaây ñöôïc nöõa. Soá laø pho töôïng ñöùc kyø roài khoâng ñöôïc vieân maõn cho laém.

OÂng Taêng Ngoä giöït mình:

Hö roài haû? Ñaâu anh daãn toâi ñeán ñoù xem cho roõ.

Giöõa saân chuøa, anh thôï run run ñöa ngoùn tay chæ cho oâng Taêng Ngoä thaáy moät khuyeát ñieåm lôùn: sau löng pho töôïng coù laèn nöùt neû chaïy daøi chöøng non moät ngoùn tay. OÂng cau maøy roài noùi kheõ:

Loãi aáy naøo phaûi taïi anh gaây ra, toâi bieát anh laø ngöôøi nhieàu kinh nghieäm. Anh ñöøng buoàn.

Anh thôï ñuùc daøu daøu neùt maët, hai haøng nöôùc maét töø töø chaûy xuoáng.

Baïch Thaày! Chaéc con laø ngöôøi thieáu aâm ñöùc. Thaày ñaõ thaáy: tröôùc khi ñuùc töôïng, con aên chay roøng raû nöûa thaùng ñeå giöõ phaàn xaùc ñöôïc tinh khieát. Baây giôø, con xin quyø höông ñeå taï toäi.

OÂng Taêng Ngoä an uûi:

Anh ñöøng lo. Baáy laâu nay, toâi goïi anh baèng anh chôù chöa goïi baèng con vì tuoåi taùc anh lôùn hôn toâi. Anh cöù bình tænh, ñuùc laïi pho töôïng khaùc xem ra sao?

Roài oâng noùi roõ töøng tieáng:

Chaúng qua laø ñöùc Ñòa Taïng Vöông muoán thöû thaùch baàn ñaïo.

Noùi xong, oâng ñeán sau löng pho töôïng, laáy ngoùn tay ño tôùi ño lui vaøi laàn roài mæm cöôøi, vaøo haäu lieâu ngoài xem kinh keä nhö khoâng coù chuyeän gì quan troïng xaûy ra.

Laäp töùc chieàu hoâm aáy, oâng Taêng vieáng thaêm töøng nhaø cuûa gia ñình Phaät töû xaõ Thanh Ba, trình baøy söï thaát baïi cuûa buoåi leã hoâm roài.

Vaøi ngöôøi quaù noùng naûy ñeà nghò vôùi oâng:

Thaày ñuoåi quaùch teân thôï ñuùc aáy ñi! Bieát ñaâu anh ta duøng thuû ñoaïn ñeå ñoøi tieàn coâng gaáp ñoâi.

Coù ngöôøi ñaâm ra bi quan:

Haún laø ñieàm thieân tai, baõo luït saép xaûy ra cho baù taùnh.

OÂng Taêng Ngoä heát lôøi binh vöïc anh thôï noï, khuyeân giaûi ñoàng baøo neân kieân nhaãn chôø ñôïi, ñeán tham döï buoåi leã ñuùc töôïng laàn thöù nhì. Theá laø chuoâng moõ laïi gioùng leân. Giöõa saân chuøa, anh thôï ñuùc lui cui xem kyõ khuoân cuûa pho töôïng, xem löûa naáu ñoàng, môøi vaøi oâng kyø laõo ñeán kieåm soaùt töøng ly töøng tí coâng vieäc laøm cuûa anh. Anh daøu daøu noùi:

Ba ngaøy raøy toâi maát aên maát nguû, sôï quaù!

Tuïng kinh döùt hoài, oâng Taêng Ngoä goïi chuù tieåu ñem ra moät con dao vaø moät taám thôùt.

Ai naáy ñeàu ngaïc nhieân, vöøa kinh haõi, anh thôï xaùm maët, ñeán quyø laïy oâng maø noùi:

Con xin theà taân taâm taän löïc. Con sôï roài!

Xin Thaày tha toäi cho con.

OÂng Taêng Ngoä khoaùt tay:

Caây dao vaø taám thôùt aáy daønh cho baàn ñaïo thoâi! Anh xem kyõ: ñoàng ñaõ chaûy ra ñeàu chöa? Khuoân ñaõ ñaët ngay ngaén chöa?

Daï xong xuoâi roài, thöa Thaày.

OÂng Taêng caàm ngoïn dao phay noùi to cho moïi ngöôøi nghe roõ:

Ñöùc Ñòa Taïng muoán thöû loøng baàn ñaïo. Kyø roài, pho töôïng khuyeát phía sau löng moät laèn to baèng ngoùn tay. Baàn ñaïo ñaõ xem kyõ.

Vöøa döùt lôøi, oâng Taêng Ngoä ñaët ngoùn tay cuûa mình treân thôùt roài duøng tay kia chaët maïnh con dao xuoáng. Ngoùn tay ñöùt rôøi, run raåy trong khi maùu tuoâng xoái xaû.

Moät Phaät töû quaù xuùc ñoäng chaïy vaøo chuøa tìm mieáng giaáy vaøng baïc ñoát ra ñeå caàm maùu cho Thaày.

OÂng Taêng bình thaûn:

Ñöøng quaù baän taâm, ñaây laø vieäc rieâng cuûa baàn ñaïo.

Döùt lôøi, oâng thaûy ngoùn tay noï vaøo noài naáu ñoàng, mieäng nieäm raâm raâm:

Nam Moâ Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt.

Söû cheùp roõ chi tieát aáy: Ngoùn tay bò chaët laø ngoùn tay beân höõu. Vaø khi quaêng vaøo noài ñoàng, thòt xöông cuûa ngoùn tay hoøa laãn, loän vôùi kim khí.

Ñoàng roùt vaøo khuoân. Ba hoâm sau, anh thôï ñuùc haân hoan baùo tin:

Thöa Thaày laàn naày pho töôïng ñöôïc vieân maõn, khoâng tyø veát gì caû.

Töø ñaáy, khaùch thaäp phöông haêng haùi goùp phaàn toâ ñieåm chuøa Lan Nhaõ, röôøng coät trôû neân traùng leä, vaøng son huy hoaøng choùi loïi.

Moät hoâm, hay tin ngöôøi cha ñau beänh naëng, oâng Taêng veà nhaø thaêm vieáng. Vaøi giôø sau, oâng töø giaû cha meï, trôû laïi chuøa. Meï OÂng khoùc loùc goïi con baèng “Thaày”:

Thaày neân khaán nguyeän cho cha neáu Thaày coøn nhôù ñeán chöõ hieáu. Phaûi chaêng trôøi Phaät muoán traû baùo… veà vieäc baét buoäc Thaày caàm cuïc than löûa ñeå ñoát thuoác, hoài naêm tröôùc!

OÂng Taêng ñaùp:

Xöa kia ñöùc Muïc Kieàn Lieân nhôø baùo hieáu cho meï maø thaønh chaùnh quaû, leân ñeán böïc Boà Taùt. Nay con chöa saùnh vôùi ñöùc Muïc Kieàn Lieân nhöng cuõng nguyeän coá gaéng ñeå laøm giaûm phaàn ñau khoå cho cha.

Chaéc chaén Ñòa Taïng Vöông seõ chöùng minh.

Veà chuøa oâng Taêng Ngoä ñeán tröôùc Phaät ñaøi laøm leã khaán chuùc, theä nguyeän ngoài “tröôøng toïa” suoát möôøi naêm ñeå dieân thoï maïng cho cha. Vì söû cheùp thieáu chi tieát, ngaøy nay chuùng ta chöa roõ cuï theå phöông thöùc “tröôïng toïa” nhö theá naøo?

Theo söï suy luaän cuûa ngöôøi vieát baøi naày thì coù leõ oâng Taêng Ngoä ngoài töø höøng ñoâng ñeán tröa, nghæ giaây laùt duøng ngoï phaïn roài tieáp tuïc ngoài cho ñeán thôøi tuïng kinh buoåi toái. Sau ñoù, oâng naèm nguû cho ñeán thôøi coâng phu saùng sôùm.

Bònh tình cuûa cha laàn laàn thuyeân giaûm.

Naêm Minh Maïng nguyeân nieân (1820), bònh chaån ñaäu (traùi gioáng) noåi leân hoaønh haønh, truyeàn nhieãm töø xoùm naày sang qua xoùm khaùc, khaép xaõ Thanh Ba (nay laø Myõ Loäc).

OÂng Taêng Ngoä khaán nguyeän:

Xin ñöùc Ñòa Taïng Vöông hyû xaû, cöùu khoå cöùu naïn cho haøng Phaät töû vaø thaäp phöông baù taùnh, ñeä töû nguyeän trì kinh maät nieäm vaø chung thaân tòch coác.

Quaû nhieân tuaàn nhöït sau, daân laøng ñöôïc bình an. Hoï keùo nhau ñeán chuøa laïy Phaät taï ôn.

Moät quang caûnh caûm ñoäng dieãn ra: oâng Taêng Ngoä nhòn ñoùi töø laâu vaãn tænh taùo laàn chuoãi Boà ñeà. Buoåi tröa, oâng chæ uoáng chuùt ít nöôùc ñöôøng.

OÂng soáng nhö vaäy, laây laát ñeán 26 naêm sau! Thaät laø moät chuyeän phi phaøm, moät daáu hoûi to töôùng maø caùc nhaø y hoïc khoù beà giaûi thích. Phaûi chaêng ñoù laø nhôø  söï hoä trôï veà maët tinh thaàn cuûa Ñaáng Ñaïi Töø – Ñaïi Bi?

Naêm Thieäu Trò thöù 6 (1846), oâng Taêng Ngoä böôùc qua moät giai ñoaïn khoå haïnh môùi. Moät hoâm oâng goïi caùc sö vaûi trong chuøa ñeán roài noùi:

Töø ngaøy naày veà sau, chö Taêng haõy thay theá cho Thaày ñeå cai quaûn chuøa naày, giöõ gìn nhang khoùi, sôùm chieàu lo chuoâng moõ.

Caùc vò ñeä töû vaø ñaïi chuùng ngô ngaùc:

Thöa Thaày! Quyeàn aáy chuùng con chöa daùm nhaän vì chính Thaày laø ngöôøi daøy coâng saùng laäp chuøa. Tuy yeáu söùc nhöng Thaày coøn soûi laém. Nôõ naøo Thaày rôøi boû chuøa naày?

OÂng Taêng mæm cöôøi, nuï cöôøi hieàn hoøa cuûa moät Tu só gaàn ñaéc ñaïo: Thaày vaãn ôû ñaây, baáy laâu ñaõ hoå theïn cho vieäc khoâng tinh taán cuûa mình.

Caùc vò ñeä töû vaø ñaïi chuùng khoâng ñoàng yù:

Ñôøi soáng khoå haïnh cuûa Thaày laø taám göông quyù baùu khaép tænh Gia Ñònh ai naáy ñeàu thaùn phuïc.

Nhöng caùc con thöû nghó: Naêm nay, tuoåi cuûa Thaày gaàn 60, nghóa laø Thaày ñaõ nöông boùng thieàn moân töø hôn 40 naêm qua. Taïi sao Thaày chöa thaønh chaùnh quaû? Chaéc laø söï khoå haïnh cuûa Thaày chöa ñuùng möùc, töø nay Thaày baét ñaàu “tuyeät thuûy”.

Khoâng aên, con ngöôøi coù theá uoáng nöôùc maø soáng caàm hôi! Ñaèng naày sau 26 naêm tòch coác, oâng Taêng Ngoä laïi nguyeän khoâng uoáng nöôùc.

Caùc vò ñeä töû vaø ñaïi chuùng suït suøi rôi leä, bieát raèng ngaøy lieãu ñaïo cuûa Thaày khoâng coøn bao laâu nöõa, daàu can giaùn cuõng voâ hieäu quaû.

Ngaøy ñeâm haøng ñeä töû vaø khaùch thaäp phöông thay phieân nau canh chöøng, quaït khi Thaày quaù meät hoaëc laáy khaên nhuùn nöôùc lau maët khi Thaày ngaát xæu.

Ñeán ngaøy tuyeät thuûy 49, OÂng Taêng Ngoä vieân tòch.

Ngöôøi trong xaõ xaây thaùp ñeå di taùng OÂng taïi phía Taây chuøa, goïi laø Taêng Thaùp.

Troïn cuoäc ñôøi, Toå töï haønh hoùa tha khoâng heà nhaøm moûi, vôùi tinh thaàn haïnh nguyeän Boà Taùt, Toå ñaõ caûm hoùa raát nhieàu ngöôøi, ñaày ñuû töù chuùng Phaät töû xuaát gia taïi gia, Ngaøi laø baäc Thaïch Truï choán Toøng Laâm goùp phaàn vun ñaép phaùt trieån toøa nhaø Phaät Giaùo Vieät Nam noùi chung, Phaät Giaùo Long An noùi rieâng.

Taïi Myõ Loäc ngaøy nay, coøn coù vuøng “Gioàng OÂng Ngoä”, daân cö truø maät, vöôøn töôïc sung tuùc. OÂng Ngoä chính laø oâng Taêng Ngoä hoài ñôøi Gia Long, theo söï tích vöøa keå treân.

Sau khi ñaùo nhaäm taïi huyeän Phöôùc Loäc (naøy laø huyeän Caàn Giuoäc thuoäc tænh Long An) OÂng tri huyeän Vaên Kieát coù ñieàu tra lyù lòch cuûa oâng Taêng Ngoä vaø kieång Chuøa Lan Nhaõ vaø coù phuïng cuùng baûn Löu Kyù (nhöng khoâng coù ñeå ngaøy thaùng naøo), veà tieåu söû trong vieäc tu haønh cuûa oâng Nguyeãn Ngoïc Ngoä (töùc Doùt) hieän nay baûng aáy coøn ñeå taïi chuøa Toân Thaïnh.

Baù taùnh coøn thaáy taïi chuøa baûn Löu Kyù naày khaéc chöõ Haùn treân taám baûn goã nguyeân vaên do tri huyeän Caàn Giuoäc Vaên Kieát soaïn, nay dòch thaønh chöõ Vieät.

 

BAN TOÅ CHÖÙC ÑAÏI GIÔÙI ÑAØN VIEÂN NGOÄ SÖU TAÄP

 

 

 SenvamcoNguồn tin: senvamco.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

QUỸ KHUYẾN HỌC TÂM THIỆN

Tên : Nguyễn Minh Tiến (Thích Quảng Tâm)
- Số tài khoản USD: 063.137.3695531
- Số tài khoản VND : 063.100.3695521 tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam(Vietcombank), chi nhánh Long An . Swift :  BFTVVNVX007
ĐiệnThoại: 072.3.864202
- Diđộng: 0908351082
Email: thichquangtamla@yahoo.com Website: www.chualongthanh.com